વાંકાનેર: ‘શહેનશાહ-એ-વાંકાનેર’ શાહબાવાનો ઉર્ષ મોકુફ રખાયો.

વાંકાનેર: શહેનશાહ એ વાંકાનેર શાહબાનો ઉર્ષ દર વર્ષે ઇદના બીજા દિવસે એટલે કે વાસી ઇદના દિવસે મનાવવામાં આવતો રહ્યો છે.

Read more

વાંકાનેર: આજે હઝરત દિનદારશાહ પીરનો ઉર્ષ

વાંકાનેર આજે હજરત દીંનદારશાહ પીર નો ઉર્ષ શાનો શોકતથી ઉજવવામાં આવશે. વાંકાનેરના પ્રતાપ રોડ, સિપાઇ શેરી પાસે આવેલ હજરત દિનદારશાહ

Read more