લમ્પી સ્કીન રોગ શુ છે? તેમના લક્ષણો, અસરો અને શું કાળજી રાખવી જોઈએ ? ચાલો જાણીએ…

લમ્પી સ્કીન રોગ મનુષ્યને લાગુ પડતો નથી.           ગાયોમાં શરીર પર ગાંઠ નીકળવાનો રોગ (Lumpy Skin

Read more

પશુઓને લમ્પી રોગથી બચાવવા ઝડપથી રસીકરણ કરો -મિતલ ખેતાણી

ગૌ ધન, ભેંસમાં લમ્પી સ્કીનનો રોગ શરૂ થયો છે. જેમની સારવાર કરવાથી આ રોગને કાબૂમાં લઈ શકાય છે. લમ્પી સ્કીન

Read more