લમ્પી સ્કીન રોગ શુ છે? તેમના લક્ષણો, અસરો અને શું કાળજી રાખવી જોઈએ ? ચાલો જાણીએ…

લમ્પી સ્કીન રોગ મનુષ્યને લાગુ પડતો નથી.           ગાયોમાં શરીર પર ગાંઠ નીકળવાનો રોગ (Lumpy Skin

Read more