વાંકાનેર: ‘શહેનશાહ-એ-વાંકાનેર’ શાહબાવાનો ઉર્ષ મોકુફ રખાયો.

વાંકાનેર: શહેનશાહ એ વાંકાનેર શાહબાનો ઉર્ષ દર વર્ષે ઇદના બીજા દિવસે એટલે કે વાસી ઇદના દિવસે મનાવવામાં આવતો રહ્યો છે.

Read more

વાંકાનેર,રસીક્ગઢ: ગુલાબભાઈ ખોરજીયાની જિયારત મોકૂફ રાખેલ છે.

વાંકાનેર: ગઈકાલે રસીક્ગઢ ગામના યુવા ઉદ્યોગપતિ ગુલામભાઈ ખોરજીયાનું એક મેજર હાર્ટ એટેકના હુમલાના કારણે અવસાન થયેલ છે. તેમની જ્યારત પરંપરા

Read more