હવે જોખમ વધશે: ગુજરાતમાં 1.30 લાખ લોકોને એક જિલ્લામાંથી બીજે જવા મંજૂરી અપાઈ

રાજકોટ. લોકડાઉન 3.0માં લોકોએ એક જિલ્લામાંથી બીજા જિલ્લા તેમજ પોતાના રાજ્યમાં પરત મોકલવા માટે મોટાપાયે મંજૂરીઓ અપાઈ છે. 17મી સુધી

Read more