ટંકારા: માત્ર ગાય, ભેંસ માટે નહીં તમામ પશુઓ માટે સહાય જાહેર કરવાની જીવદયા પ્રેમીઓની માંગ

સંવેદનશીલ સરકારની ગૌ શાળા પાંજરાપોળ ટ્રસ્ટ ના ગાય ભેસ વર્ગ ના પશુ ને એક માસ માટે પ્રતિ દિન 25 રૂ

Read more