માવઠાને સૌ૨ાષ્ટ્ર-કચ્છથી પ્રેમ થઈ ગયો છે ! સોમ-મંગળમાં ફરી પાછુ આવે છે.

સૌ૨ાષ્ટ્ર-કચ્છમાં કુદ૨તી જાણે ઉનાળાને ચૈત્ર માસના પ્રા૨ંભ પછી પણ કહે૨ થવા દેવા માંગતી હોય નહિ તેમ બે દિવસ વિ૨ામ બાદ

Read more