કરોડોનું ફુલેકુ ફેરવનાર ગેંગના બે આરોપીની ધરપકડ કરતી અમદાવાદ પોલીસ

બેન્ક કરતાં ઉંચા વ્યાજ આપવાની લાલચ આપીને કરોડો રૂપિયાનું ફુલેકુ ફેરવનાર ગેંગના બે આરોપીઓની ઇસનપુર અમદાવાદ પોલીસે ધરપકડ કરી છે.

Read more

‘સનસાઈન’ આથમ્યા બાદ, ‘નવજીવન’નો અંત…!

રાજકોટ ગોંડલ અને વાંકાનેરમાં શાખા ધરાવતી મલ્ટિ સ્ટેટ સહકારી મંડળી નવજીવન ક્રેડિટ કો-ઓ સોસાયટી લિમિટેડ ના સંચાલકો કરોડો રૂપિયાનું ફુલેકું

Read more