આજે ગ્લોસી કોટેક્ષના પાર્ટનર જાકીરભાઇ માથકીયાનો જન્મદિવસ

આજે ગ્લોસી કોટેક્ષના પાર્ટનર જાકીરભાઇ માથકીયાનો જન્મદિવસ છે. વાંકાનેર તાલુકાના નાના એવા પાજ ગામમાં 20 મી એપ્રિલ 1969માં એક મધ્યમ

Read more