લોક્ડાઉન કાંઇ ભારત એકમાં જ નથી, વિશ્વના કયાં કયાં દેશોમાં લોક્ડાઉન છે? જાણવા વાંચો.

કોરોના સંક્રમણને અટકાવવા માટે ભારતમાં 24 માર્ચથી 21 દિવસનનું લોક ડાઉન આપવામાં આવ્યું છે. સરકાર દ્વારા જીવન જરુરી ચીજ વસ્તુંઓને

Read more