ડૉ.સાહિસ્તા કડીવાર અમદાવાદમાં 15 દિવસ ફરજ બજાવી બન્યા ખરા અર્થમાં કોરોના વોરિયર

ડૉ. સાહિસ્તા કડિવાર જિલ્લા પંચાયત મોરબીના પ્રથમ મહિલા મેડિકલ ઓફિસર છે. જેવો કોઠી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં મેડિકલ ઓફિસર તરીકે ફરજ

Read more