બુલેટ ટ્રેન પહેલાં ગુજરાતને મળી ખાસ તેજસ ટ્રેનની ભેટ

આગામી નવેમ્બર માસથી અમદાવાદ-મુંબઈ વચ્ચે અત્યાધુનિક ખાનગી તેજસ ટ્રેન દોડશે. એટલે કે, ગુજરાતને બુલેટ ટ્રેન મળે તે પહેલા સુપરફાસ્ટ તેજસ

Read more