લે બોલ ! શિક્ષકે વિધાર્થિને લેશન મોડુ આપ્યુ તો વાલીએ શિક્ષકને ધમકી આપી !

વાંકાનેર : લોકડાઉનના કારણે શાળાઓ દ્વારા ઓનલાઇન શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે લુણસરમાં એક વાલીએ શિક્ષકને હોમવર્કને લઈને મારી

Read more