સુરેન્દ્રનગર : કોરોનાના ડરથી આખું ગામ ખાલી થઈ ગયું, લોકો ખેતરમાં રહેવા જતા રહ્યા

કોરોનાનો પેસારો હવે શહેરથી ગામડાઓમાં પણ ફેલાયો છે. સરકારે જિલ્લા સ્થળાંતરની મંજૂરી સાથે છૂટ આપતા શહેરના લોકો ગામડાઓમાં પહોંચી રહ્યા

Read more