લોકડાઉન એક ઝાટકે ખત્મ નહીં થાય ? તબક્કાવાર છુટછાટોનો વ્યૂહ

લોકડાઉન મામલે કેન્દ્ર સરકાર વેપાર ઉદ્યોગ જગત સાથે વાટાઘાટોમાં વ્યસ્ત: પ્રથમ તબક્કે આવશ્યક ક્ષેત્રોને માત્ર 50 ટકા સ્ટાફ સાથે કામકાજની

Read more