આજે કડીવાર મલ્ટી સ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલના ડૉ.કડીવારનો જન્મદિવસ

આજે રાજકોટના જામનગર રોડ ઉપર આવેલ કડીવાર મલ્ટીસ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલના ડૉ. કડીવાર નો જન્મદિવસ છે. ડૉ.ક્ડીવારએ મૂળ વાંકાનેર તાલુકાના પાંચદ્રારકા ગામના

Read more