મોરબી: તબલિગી જમાત અને તેના મરકઝ ઉપર પ્રતિબંધ ફરમાવવાની સૈયદ અબ્દુલરશીદ મિયા હાજી મદનીમિયા બાપુની માંગ

મોરબી : દિલ્હીના નિઝામુદિનમાં તબલિગી જમાતના ધાર્મિક કાર્યક્રમના કારણે કોરોના ફેલાવાની ઘટના બન્યા બાદ આ જમાત તેમજ તેના મરકઝ તથા

Read more