ટંકારા: PHCને જાન્યુઆરીમાં આપેલા ફોગિંગ મશીન ફોટો સેસન્સ બાદ ઊપયોગ કરવુ સાવ ભૂલાય જ ગયુ !!!

By Jayesh Bhatasna -Tankara ટંકારા નુ પ્રાથમિક આરોગ્ય વિભાગ આળસુ જાન્યુઆરીમાં આપેલા ફોગિંગ મશીન ફોટો સેસન્સ માટે જ હતા? કોરોના

Read more