વાંકાનેર: પરેસભાઈ પ્રભુદાસ દોશીનું અવસાન: કાલે ઉઠમણું

વાંકાનેર નિવાસી સ્વ પ્રભુદાસ પ્રેમચંદ દોશીના સુપુત્ર તથા સંગીતાબેન દોશીના પતિ અને હર્ષ દોશીના પિતા પરેશભાઈ પ્રભુદાસ દોશી (ઉ.વ.53) નું

Read more