વાંકાનેર: શાહબાવા ટ્રસ્ટની વહીવટી કમિટીની રાજ્ય સરકારે પુન: રચના કરી.

વાંકાનેર: વાંકાનેરની ઐતિહાસિક દરગાહ એટલે શાહબાવાની દરગાહ આ દરગાહનો વહીવટ મામલતદારના અધ્યક્ષ પદ હેઠળ વહીવટી કમિટી કરી રહી છે, તત્કાલીન

Read more