ગૌશાળાઓ/પાંજરાપોળોની સહાય યોજનાની જાહેરાત : માહિતી વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ

ગૌસેવા અને ગૌચર વિકાસ બોર્ડ દ્વારા ગૌશાળાઓ—પાંજરાપોળોની સહાય યોજનાની વિગતો વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ, ગૌશાળાઓ—પાંજરાપોળોને લાભ લેવા ઓનલાઈન અરજી કરવી. રાજયની

Read more