વાંકાનેર-મીતાણા રોડ ઉપર હણખણી પાસે નવા બનેલા નાલામાં પડ્યું ગાબડું

વાંકાનેર: વાંકાનેર – મીતાણા રોડ પર અરણીટીંબા પાટિયા પાસે તાજેતરમાં બનેલા નાલામાં ગાબડું પડ્યું છે. મીતાણા રોડ ઉપર હણખણી પાસે

Read more