48 કલાક કોલ્ડવેવની આગાહી: સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના લોકો ઠંડીથી ઠરી જશે.

ઉતર ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં કોલ્ડવેવની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં ઠંડા અને સુકા પવન ફુકાતા લઘુતમ તાપમાનો પારો ગગડ્યો,

Read more