વાંકાનેર: આજે સંજર મોટર રીવાઇડીંગ વાળા યકુબભાઇ સંજરનો જન્મદિવસ

આજે સંજર મોટર રીવાઇડીંગ વાળા યાકુબભાઈ સંજરનો જન્મ દિવસ છે. આજે વાંકાનેર નેશનલ હાઈવે પર આવેલ સંજર મોટર રીવાઇડીંગ નામે

Read more

આજે સંજર મોટર રિવાઈડીંગવાળા યાકુબભાઈ સંજરનો જન્મદિવસ

વાંકાનેર: વાંકાનેરમાં આવેલ સંજર મોટર રીવાઇડીંગ વાળા યાકુબભાઇ સંજરનો જન્મદિવસ છે. યાકુબભાઈ સંજર છેલ્લા 20 વર્ષથી સંજર મોટર રીવાઇડીંગ નામે

Read more