ટંકારા: મધ્યાહન ભોજનથી વંચિત સરકારી શાળાઓના બાળકોના સમાચાર પ્રસિધ્ધ થતા તંત્ર સફાળુ જાગ્યું

By રમેશ ઠાકોર -હડમતીયા ટંકારા તાલુકાની સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને મધ્યાન ભોજનના જથ્થાનો લાભ સરકારશ્રીઓ મધ્યાહન ભોજન અંતર્ગત

Read more