વાંકાનેર : વેલનાથપરામાં 70 વર્ષની માઁ ને દિકારાઓએ ઘરમાંથી કાઢી મૂકી…

અનાજ વાંકાનેર વેલનાથપરામાં રહેતા બે ભાઈઓ અને તેની પત્નીઓએ તેની સગી જનેતાને ઘરેથી કાઢી મુકતા તેમની માઁ ને મજબુરન વાંકાનેર

Read more