વાંકાનેર: જગતગુરુ રામાનંદાચાર્યજીના ૭૨૦મા પ્રાગટ્ય દિવસની સાધુ સમાજ દ્વારા ઉજવણી

વાંકાનેરમાં આજ રોજ શ્રી ૧૦૦૮ જગત ગુરુ રામાનંદા ચાર્યજીની ૭૨૦માં પ્રાગટ્ય દિવસ સમસ્ત વાંકાનેરના રામાનંદી સાધુ સમાજ દ્વારા ઉલાસ પૂવર્ક

Read more