વિરમગામ ખાતે ગોપ્રેમી મુસ્લિમ અને ભરવાડ યુવાનોની ઇજાગ્રસ્ત ગાયને સારવાર અપાવી.

By ફારૂક મદાર અમદાવાદ: વિરમગામ ખાતે ગઈ કાલે વિરમગામ રેલવે સ્ટેશન થી અમદાવાદ તરફ અડધા કિલોમીટરના દૂર રેલવે ટ્રેક પર

Read more