અમદાવાદમાં કોરોનાનું ભયંકર સ્વરૂપ-એક જ દિવસમાં 23નો ભોગ લીધો

સમગ્ર રાજ્યમાં અમદાવાદ એ કોરોનાનું એપી સેન્ટર બની ગયું છે અને અહીં કેસની સંખ્યામાં દર રોજ ધરખમ વધારો થઇ રહ્યો

Read more