વાંકાનેર: તાલુકા પંચાયતની સામાન્ય ચૂંટણીનું બેઠકનું સિમાંકન અને બેઠકનો પ્રકાર જાહેર

વાંકાનેર સ્થાનિક સ્વરાજ સંસ્થાની ચૂંટણી નું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઇ ચૂકયું છે અને ચૂંટણી પંચ અને તંત્ર આ દિશામાં કામની શરૂઆત

Read more