વાંકાનેર: માંધાતા તળપદા કોળી સમાજના 11 માં સમૂહ લગ્ન ૧૧ માર્ચે યોજાશે.

દર વર્ષે યોજાતા માંધાતા તલપદા કોળી સમાજ ના સમૂહ લગ્નમાં આવર્ષે 60 નાવદંપતીઓ પ્રભુતામાં પગલા માંડશે…. વાંકાનેરમાં દર વર્ષની માફક

Read more