સુરેન્દ્રનગર: બિનસચિવાલયની પરીક્ષામાં ગેરરીતિની ગંધ, પ્રશ્નપત્રોનું કવર સીલબંધને બદલે ખુલ્લું

3700 જગ્યા માટે યોજાનારી આ પરીક્ષા માટે 11 લાખ ઉમેદવારોએ આવેદન આપ્યુ. ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા આજે બિનસચિવાલય

Read more