લીંબડી સબ જેલમાંથી ચાર કેદીઓ ફરાર, પોલીસે કરી નાકાબંધી

સુરેન્દ્રનગર : સુરેન્દ્રનગર લીંબડી સબ જેલમાંથી કાચા કામનાં ચાર કેદીઓ આજે સવારે ભાગી ગયા છે. જે બાદ જેલનાં અધિકારીઓ જાણે

Read more