આજે ગુજરાતનો ૬૧મો સ્થાપના દિવસ: ‘ઈન્દુચાચા’ની આગેવાનીમાં મળ્યું હતું 60 વર્ષથી ઝળહળતું ગુજરાત

આજે ગુજરાતનો 61મો સ્થાપના દિવસ છે. તત્કાલીન બૉમ્બે સ્ટેટ (પ્રૉવિન્સ)નો ભાગ રહેલા ગુજરાતને અલગ રાજ્યનો દરજ્જો અપાવવા 1956થી 1960 સુધી

Read more