સ્વ.ગુણવંતરાય મહેતા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા વાંકાનેરમાં વકૃત્વ સ્પર્ધાનું આયોજન…

વાંકાનેર: સ્વ.ગુણવંતરાય મહેતા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા વાંકાનેરમાં ઓન લાઈન વકૃત્વ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. કોરોના મહામારીમાં મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા

Read more