વાંકાનેર: રમઝાનમાં નાના બાળકો પણ રોજા રાખી રહ્યા છે.

વાંકાનેર લક્ષ્મીપરાની આઠ વર્ષની આરજુએ પવિત્ર રમજાન માસમાં આખો મહિનો રોજા રાખીને ખુદાની બંદગી કરીવાંકાનેર: વાંકાનેરના લક્ષ્મી પરામાં રહેતા કુરેશી

Read more