ડૉ.બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીના વાંકાનેરના સ્ટડી સેન્ટરનો બીજા વર્ષમાં પ્રવેશ

ડો બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીનું વાંકાનેર અમરસિંહ હાઇસ્કુલ કેમ્પસમાં સ્ટડી સેન્ટર એક વર્ષ પૂર્વે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમને બીજા

Read more