વાંકાનેર: દોશી કોલેજમાં આર્ટસ-કોમર્સ સેમેસ્ટર-૬ ની પુરક પરીક્ષાના ફોર્મ ભરવાના શરૂ

વાંકાનેર દોશી કોલેજમાં આર્ટસ / કોમર્સ સેમેસ્ટર -૬ ની પૂરક પરીક્ષા (કેટી) સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા લેવામાં આવનાર છે. જેની ફોર્મ

Read more

સૌરાષ્ટ્ર યુનિ.ની બી.એ., બી.કોમ. સહિતની સેમ.-6ની પરીક્ષાના પરિણામ 30 મે સુધીમાં

સૌરાષ્ટ્ર યુનિ. દ્વારા રાજકોટ ઉપરાંત જામનગર, મોરબી અને સુરેન્દ્રનગર એમ ચાર જિલ્લા મથકો પર ઝડપભેર પેપરોની તપાસણી હાથ ધરવામા આવી

Read more