૨ાજકોટ જેલમાં અમદાવાદની સ્કોવડ ત્રાટકી : ખાડામાંથી મોબાઈલ મળ્યા !

૨ાજકોટ મધ્યસ્થ જેલમાં લોકડાઉન દ૨મ્યાન જ બે વખત દડાનો ઘા ક૨ી મોબાઈલ, તમાકુ સહિતની પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ પહોંચાડવામાં આવી હતી. જે

Read more