ગુજરાતમાં આજથી બે સપ્તાહ સુધી શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ…

ધોરણ 10 અને 12 તેમજ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી ની પ્રથમ તબક્કાની પરીક્ષાઓ રાબેતા મુજબ લેવાશે જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની ૨૩મી માર્ચ પછી

Read more