વાંકાનેર: લિંબાળા ગામમાં 7 વર્ષના બાળકે રમઝાનનું 26માં ચાંદનું રોઝુ રાખ્યુ

હાલ ઇસ્લામનો પવિત્ર માસ રમજાન ચાલી રહ્યો છે અને હવે ગણતરીના 3-4 દિવસો બાકી બચ્ચિયા છે ત્યારે આ ગરમીમાં રોજા

Read more