વાંકાનેર: રમઝાનમાં નાના બાળકો પણ રોજા રાખી રહ્યા છે.

વાંકાનેર લક્ષ્મીપરાની આઠ વર્ષની આરજુએ પવિત્ર રમજાન માસમાં આખો મહિનો રોજા રાખીને ખુદાની બંદગી કરીવાંકાનેર: વાંકાનેરના લક્ષ્મી પરામાં રહેતા કુરેશી

Read more

વાંકાનેર: અમરસરની આરઝુએ રમઝાન માસના 14 રોઝ રાખ્યા…

વાંકાનેર: હાલમાં મુસ્લિમ સમાજનો પવિત્ર રમઝાન માસ ચાલી રહ્યો છે. જેમાં મુસ્લિમ બિરાદરો આ આખા માસ દરમિયાન રોજા રહે છે.

Read more

રમજાન માસમાં તમામ ઇબાદતો ઘરે રહીને કરવા મુફતીએ કચ્છની અપીલ

આગામિ 25 તારીખથી ઇસ્લામ ધર્મ માટે પવિત્ર રમજાન માસ શરૂ થનાર છે. આ માસમાં કચ્છના મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા લોક ડાઉન

Read more