સુરતમાં પોલીસ સાથે રેપિડ એક્શન ફોર્સ રસ્તા પર ઉતરી…

સોસાયટીના દરવાજે પણ ન થતા ભેગા સુરત ખાતે રેપીડ એકશન ફોર્સ ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી છે. લોકડાઉનનો ભંગ કરનાર સામે

Read more