સરકાર ફરી ગઈ.! :કોરોનાથી મૃત્યુમાં કુટુંબને રૂા.4 લાખની સહાય નહી મળે

શનિવારે રાહત જાહેર કરી કલાકોમાં પાછી ખેચી લીધી: સરકારે રાતોરાત જાહેરનામું બદલાવ્યું: કોરોના સામે ખર્ચ માટે રાજય સરકારના ‘હાથ’ પણ

Read more