વાંકાનેર: શકતીપરામાં રાધા અને રતન ઘોડીની કમાલ લગ્નમાં વરરાજાને રાધા ઘોડી પહેરવે છે હાર..!!

By Arif Divan -wankaner કુદરતની કરામત કહો કે પાલનહારની મહેનત એવું જ કાંઈક વાંકાનેરના શકતીપરામાં વર્ષોથી પશુ- પ્રેમી એવા રમેશભાઈ

Read more