વાંકાનેર: પ્રતાપચોક ગરબી મંડળની લોક્ડાઉનમાં જરૂરતમંદો માટે અન્નસેવા

શહેરના પ્રતાપ ચોક વિસ્તારમાં આવેલી પ્રતાપ ચોક ગરબી મંડળના સભ્યો દ્વારા સ્વૈચ્છિક ફંડ એકત્ર કરી શહેર તથા આસપાસના વિસ્તારમાં રહેતા

Read more