વાંકાનેર: આજે ફળેશ્વર મંદિરના સંચાલક કાનજીભાઈ પટેલનો જન્મ દિવસ

વાંકાનેર : વાંકાનેરમા આવેલ સુપ્રસિદ્ધ શ્રી મુનીબાવાની જગ્યા શ્રી ફળેશ્વર મંદિરના સંચાલક કાનજીભાઈ પટેલ (શ્રી પટેલબાપુ)નો આજે જન્મ દિવસ છે.

Read more