વાંકાનેર: પાજ દૂધ મંડળીએ પણ ગ્રાહકો વચ્ચે અંતર રાખવાની મેથળ અપનાવી…

ગ્રામ્ય કક્ષાએ આ મેથડ અપનાવવાની પાજ દૂધ મંડળીએ પહેલ કરી છે… 👍👍👍👍👍👍👍👍 ઝડપથી સમાચાર મેળવવા માટે કપ્તાનના whatsapp ગ્રુપમાં જોડાવો,

Read more