વાંકાનેર: સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં આંખના ડૉક્ટર તરીકે સેવા આપતા ડૉ.મહેન્દ્રભાઈ પટેલ સેવા નિવૃત થયા

વાંકાનેર: સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં આંખના ડૉકટર તરીકે સેવા આપતા ડૉ.મહેન્દ્રભાઈ પટેલ સેવા નિવૃત થતા વિદાય આપવા તિથવા પી.એસ.સી.માં આજે વિદાય

Read more