ડો.બાબા સાહેબ આંબેડકર યુનિવર્સિટીમાં 30મી સુધી ઓનલાઇન પ્રવેશ મેળવી શકાશે

વાંકાનેર ખાતે કાર્યરત યુનિવર્સિટીના સેન્ટરના કો-ઓર્ડીનેટર પાસેથી માહિતી મેળવી શકાશે વાંકાનેર : ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીના વાંકાનેર સેન્ટરમાં

Read more

ડૉ.બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીના વાંકાનેરના સ્ટડી સેન્ટરનો બીજા વર્ષમાં પ્રવેશ

ડો બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીનું વાંકાનેર અમરસિંહ હાઇસ્કુલ કેમ્પસમાં સ્ટડી સેન્ટર એક વર્ષ પૂર્વે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમને બીજા

Read more